ภาพรวมเศรษฐกิจ 2563
โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์
การใช้งบประมาณในธุรกิจสื่อโฆษณาปี 2562 ที่ผ่านมา
2020 Media Inflation