Slide1maat2020

บทนำ
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเชิงธุรกิจในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนทำให้ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอด และเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนดังนั้นการวางแผนบริหารการสื่อสารทางการตลาด รวมทั้งกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการอย่างมีแบบแผนควบคู่ ไปกับการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นเครื่อง มือที่ทรงอานุภาพทั้งในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ในฐานะองค์กรวิชาชีพ จึงมีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการบริหารช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel Management) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง การบริหารช่องทางสื่อสารแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติแบบครบวงจร และรอบด้าน  รวมไปถึงองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎี และการปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา โดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้น  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมในโครงการสามารถนำแนวคิดของการสื่อสาร และตัวอย่างจากกรณีศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยเนื้อหาในหลักสูตรแบ่งเป็น13หัวข้อ ที่นักวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อจำเป็นต้องเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการทำงานสายวิชาชีพนี้

หลักสูตรการบริหารช่องทางการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการ บริหารช่องทางการสื่อสาร ซึ่งจะมาร่วมสนับสนุนและสอนด้วยประสบการณ์ตรงผ่านมุมมองที่หลากหลายทันสมัย เพื่อช่วยจุดประกายความคิด แนวทางรวมถึงการปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมในหลัก สูตรได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารช่องทางการสื่อสารตลอดจนองค์ความรู้ที่สำคัญด้านการบริหาร การจัดการ การวิเคราะห์ รวมทั้งการปฎิบัติที่สำคัญและจำเป็นต่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งหมด ซึ่งผู้รับการอบรมสามารถนำกรอบแนวคิดและกรณีศึกษาไปประยุกต์สำหรับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างแท้จริงและทันยุคทันสมัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ได้รับการอบรมตามหลักสูตรจะมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารช่องทางการสื่อสาร และสามารถนำกรอบแนวคิดรวมทั้งความรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ได้อย่างแท้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มประสิทธิผล

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน หัวข้อการบรรยาย เวลา วิทยากร
1. 23 May 20

Building High Impact Communication เปิดเผยถึงภาพรวมของตลาดสื่อโฆษณาและวิธีการทำงานของชาวมีเดียเอเจนซี่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใน ชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้บทบาทของสื่อโฆษณาต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงตามไปเช่นกัน

Campaign Architecture & Role of Channels/Touch Points เรียนรู้โครงสร้างการวางแผนสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และหน้าที่ของสื่อโฆษณา

พร้อมทั้งยกตัวอย่างแคมเปญจริงเพื่อให้เห็นถึงการใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ทางการตลาดตามที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้

9.30-12.00

K.Tananporn Udomjarumanee

  23 May 20 Media Terminology อธิบายถึงความหมาย ที่มาที่ไปของคำศัพท์เฉพาะของวงการมีเดีย รวมไปถึงวิธีการคำนวณและแบบฝึกหัดในการคำนวณค่าทางสถิติต่างๆที่ใช้กัน สำหรับสื่อ Offline เช่น GRP, CPRP, CPM เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานจริงรวมทั้ง รวมทั้งอธิบายเจาะลึกคำศัพท์เพิ่มเติมในสื่อใหม่อย่าง Online ที่ใช้เป็นมาตรฐานในตลาด เช่น Click-Through-Rate (CTR), Unique IP (UIP), Page Views (PV), Interaction Rate, Bounce Rate รวมไปถึงความแตกต่างของคำศัพท์ที่เหมือนและต่างกันในสื่อ Offline และ Online เช่นการวัดความคุ้มค่าของ TV มักวัดด้วย CPRP แต่ใน Online มักใช้เป็น CPM/CPC เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความเข้าใจได้ครบทุกสื่อทั้ง Offline และ Online

13.30-16.00

Khun Skulporn Natthaphan

(Media Intelligence)

 2. 30 May 20 Important of the Brief เรียนรู้วิธีการรับ Brief จากลูกค้า และการเขียน Brief ที่ดีว่าควรมีสิ่งใดบ้างใน Brief หรือสิ่งที่ควรถามเมื่อได้รับ Brief รวมถึงตัวอย่างการรับ Brief จริงจากลูกค้า

9.30-12.00

คุณมาลี กิตติพงศ์ไพศาล

CEO-Initiative

  30 May 20 Competitive Analysis ศึกษาวิธีการอ่าน การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขจริง มาทำเป็น presentation เพื่อประกอบการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย รวมทั้งการสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากวิเคราะห์สำหรับ ผู้บริหาร โดยเน้นการสรุปใจความเป็นเนื้อเรื่องไม่ใช่แค่การรายงานตัวเลขสถิติต่างๆ

13.30-16.00

Rawewan Sinehasarn​Head of Business Development-Vizeum

 3. 6 Jun 20 Understand Target Audience & Develop Consumer Insight ความสำคัญของ consumer insights ในการสื่อสารการตลาดในยุค marketing 3.0 แหล่งข้อมูลทั่วไปที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น Nielsen Media Research เป็นต้นพร้อมอธิบายถึงวิธีการทำวิจัยผู้บริโภคทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงวิธีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะพร้อมตัวอย่างในการตีความข้อมูลที่ได้ จากการวิจัยมาเป็น Consumer Insight

9.30-16.00

Khun Ekapong Chantarklum (Starcom)
 4. Sun.7 Jun 20 Marketing research and how to use output to motivate consumerภาพรวมลักษณะงานวิจัยพื้นฐานเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ รวมถึงกรอบในการจัดทำงานวิจัย การสื่อสารการตลาด 13.30-16.30

Dr. Saovanee Noppaprach

Strategic Insight Director-IPG Mediabrands

 5. 13 Jun 20 MediaTool & IT Application (both offline/online) สร้างความเข้าใจในภาพรวมและ รายละเอียดในข้อมูลจากNielsen Software ทั้งหมด รวมทั้งการฝึกฝนในการดึงและการเลือกข้อมูลมาใช้งานจากโจทย์จริงเพื่อเตรียม พร้อมในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์งานขั้นต่อไป นอกจากนี้ยังรวมไปถึง Software อื่นๆที่สามารถใช้งานได้ในวงการมีเดีย เช่น T-Cube หรือเครื่องมือในการเจาะลึก เช่น Google Analytics, ComScoreหรือเครื่องมือวัดการพูดถึงแบรนด์ต่างๆในโลกออนไลน์

9.30-12.00

@ IPG Mediabrands, 28th Floor Empire Tower 2

Surasri Pramuke

Data Analytics Manager-IPG Mediabrands

 6. 20 Jun 20

Introduction to Big Data

สร้างความเข้าใจเรื่อง Big Data ประโยชน์ วิธีจัดการ และการนำไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารและการตลาด

9.30-16.00

Surasri Pramuke

(IPG Mediabrands)

 7. 27 Jun 20

Data Analytic

แนวความคิดการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารและการตลาด

9.30-16.00

Sarunyapat Atikuntana

(IPG Mediabrands)

 8. 4 Jul 20 Digital Landscape & Digital Platform ปูพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ รวมถึงตลาดโดยรวมและเจาะลึกทำความรู้จักกับ Online platform ต่างๆที่นักการโฆษณาใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เช่น Google, YouTube, Facebook, Line, Twitter, etc.

9.30-12.00

TBC

คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ์

(ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท Predictive)

  4 Jul 20 Digital Planning & KPI เรียนรู้การวางแผนสื่อทางออนไลน์ เรียนรู้ความเหมือนและความต่างจากสื่อ offline รวมทั้งการลองทำแบบฝึกหัด และการวัดผลในการวางแผนสื่อออนไลน์

13.00-16.00

TBC

คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ์

(ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท Predictive)

 9. 11 Jul 20

Big Idea & Connection Strategy

เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการวาง กลยุทธ์และ การ ต่อยอด Big Idea ในการวางแผนการสื่อสาร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

9.30-16.00

คุณสร เกียรติคณารัตน์ (IPG Mediabrands)
 10. 18 Jul 20

Design Thinking

เทคนิคและการจัดการกระบวนการคิดที่เอากลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่หลากหลาย มาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั่นมาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์นั้นๆ

9.30-16.00

คุณนิพัทธ์ สมิทธิกานน

อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี

 11. 25 Jul 20

GeneratingCreative Idea & Connection Idea

การะบวนการคิดและการพัฒนางานสร้างสรรค์ content และ media idea ที่จะพัฒนาสู่การสร้าง campaign ที่ดอบโจทย์ทางการตลาดอย่างน่าสนใจและตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

9.30-16.00

คุณสุรัตน์ อิทธิอรุณ

Creative Director Dentsu Thailand

 12. 1 Aug 20 Budget Setting and Allocation ศึกษากระบวนการคิด วิเคราะห์ และวางแผนซื้อสื่อโฆษณาให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนแผนงานที่วางไว้ รวมถึงเทคนิคกลยุทธ์ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง  เพื่อให้เข้าใจในเรื่องความคุ้มค่าของการซื้อสื่อโฆษณาว่าไม่ใช่เพียงแค่ ราคาที่ถูกที่สุดจะดีที่สุดเสมอไป แต่เป็นการซื้อให้ตรงโจทย์มากที่สุด เช่น การซื้อสื่อเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคหลายๆกลุ่มภายในแผนเดียวพร้อมยก ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนซื้อสื่อโฆษณา สำหรับสินค้า องค์กร และบริการรวมไปถึงข้อบังคับธรรมเนียมปฏิบัติของการซื้อขายสื่อในแต่ละประเภท

9.30-12.00

คุณรัฐกร สืบสุข(GroupM)
  1 Aug 20 Setting Communication Goals & KPI Measurement เป็นการประเมินผลเปรียบเทียบกับ แผนที่วางไว้ โดยมีตัวชี้วัด KPI สอดคล้องกับแผนงานโดยรวม และแสดงให้เห็นถึง KPI ประเภทต่างๆที่ใช้ในการทำงานจริง รวมถึงขั้นตอนในการประเมินผลและวิธีการวัดผลในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาในการประเมินผล สำหรับสินค้า องค์กร และบริการ

13.30-16.00

คุณปรียดา วุฒิภักดี
 13. 8 Aug 20 Account Management Skill สร้างความเข้าใจในความสำคัญของตำแหน่งผู้บริหารงานลูกค้า หน้าที่และความรับผิดชอบ งานหลัก งานประจำ และ เกร็ดเล็กๆน้อยของงานเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญ อยากได้งานดีมีวิธีอย่างไร รวมถึงจะเป็น Super AE มีวิธีอย่างไร และtips ในการประชุม การแต่งกาย มารยาทต่างๆ ฯลฯ

9.30-12.00

คุณกุลฤดี ภาสุรกุล

(Executive Senior Advisor : Vector Group)

 14. 22 Aug 20 Presentation and Commencement Ceremony ผู้เข้าร่วมอบรมนำเสนอผลงาน Communication Planning จากโจทย์ที่ได้รับจากลูกค้าจริง ต่อหน้าผู้อบรม และลูกค้า โดยรวบรวมความรู้ที่ได้รับจากการอบรมทั้งหมดมาใช้ในการนำเสนอผลงานเช่น การตั้งวัตถุประสงค์, กลยุทธ์ และกลวิธีในการใช้สื่อ, BIG Idea, กลยุทธ์การซื้อสื่อโฆษณา, การแบ่งงบประมาณเพื่อตอบโจทย์ และการวัดผลแผนงานที่นำเสนอ

9.30-16.00

Everyone

 

pdf icon  download รายละเอียด

ban2