Communication Channel Management # 6

CCM 6 Ad 1

รายละเอียดหลักสูตร Communication Channel Management 6/2017 (CCM6)

โครงการหลักสูตรระยะสั้น
Communication Channel Management

บทนำ
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเชิงธุรกิจในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนทำให้ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอด และเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนดังนั้นการวางแผนบริหารการสื่อสารทางการตลาด รวมทั้งกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการอย่างมีแบบแผนควบคู่ ไปกับการจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นเครื่อง มือที่ทรงอานุภาพทั้งในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ในฐานะองค์กรวิชาชีพ จึงมีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการบริหารช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel Management) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง การบริหารช่องทางสื่อสารแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติแบบครบวงจร และรอบด้าน  รวมไปถึงองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎี และการปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา โดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้น  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมในโครงการสามารถนำแนวคิดของการสื่อสาร และตัวอย่างจากกรณีศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยเนื้อหาในหลักสูตรแบ่งเป็น13หัวข้อ ที่นักวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อจำเป็นต้องเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการทำงานสายวิชาชีพนี้

หลักสูตรการบริหารช่องทางการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการ บริหารช่องทางการสื่อสาร ซึ่งจะมาร่วมสนับสนุนและสอนด้วยประสบการณ์ตรงผ่านมุมมองที่หลากหลายทันสมัย เพื่อช่วยจุดประกายความคิด แนวทางรวมถึงการปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมในหลัก สูตรได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร ช่องทางการสื่อสารตลอดจนองค์ความรู้ที่สำคัญด้านการบริหาร การจัดการ การวิเคราะห์ รวมทั้งการปฎิบัติที่สำคัญและจำเป็นต่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งหมด ซึ่งผู้รับการอบรมสามารถนำกรอบแนวคิดและกรณีศึกษาไปประยุกต์สำหรับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างแท้จริงและทันยุคทันสมัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ได้รับการอบรมตามหลักสูตรจะมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารช่องทางการสื่อสาร และสามารถนำกรอบแนวคิดรวมทั้งความรู้ไปประยุกต์และปรับใช้ได้อย่างแท้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มประสิทธิผล

เนื้อหาในการอบรมสัมมนา

1. Building High Impact Communication เปิดเผยถึงภาพรวมของตลาดสื่อโฆษณาและวิธีการทำงานของชาวมีเดียเอเจนซี่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใน ชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้บทบาทของสื่อโฆษณาต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงตามไปเช่นกัน อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหว่าง Media Planning และ Communication Planning พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงการตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์เพื่อให้ สามารถตอบวัตถุประสงค์ทางการตลาดภายในงบประมาณที่ได้ตั้งเอาไว้

วิทยากร           K.Tananporn Udomjarumanee
                    กรรมการสมาคมฯ

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-11.30 น.

2. Media Terminology อธิบายถึงความหมาย ที่มาที่ไปของคำศัพท์เฉพาะของวงการมีเดีย รวมไปถึงวิธีการคำนวณและแบบฝึกหัดในการคำนวณค่าทางสถิติต่างๆที่ใช้กัน สำหรับสื่อ Offline เช่น GRP, CPRP, CPM เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานจริงรวมทั้ง ผู้อบรม ควรมีความเข้าใจเบื้องต้นใน ZMOT และ Paid-Owned-Earned Media  จากพฤติกรรมและความคิดของผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการใช้เลือกใช้สื่อ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

วิทยากร         คุณกิตติวัฒน์ ชีวะวรนันท์
                    ที่ปรึกษาสมาคมฯ

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.

3. Important of the Brief เรียนรู้วิธีการรับ Brief จากลูกค้า และการเขียน Brief ที่ดีว่าควรมีสิ่งใดบ้างใน Brief หรือสิ่งที่ควรถามเมื่อได้รับ Brief รวมถึงตัวอย่างการรับ Brief จริงจากลูกค้า

วิทยากร         คุณมาลี กิตติพงศ์ไพศาล
                   กรรมการสมาคมฯ

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-11.30 น.

4. Competitive Analysis ศึกษาวิธีการอ่าน การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขจริง มาทำเป็น presentation เพื่อประกอบการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย รวมทั้งการสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากวิเคราะห์สำหรับ ผู้บริหาร โดยเน้นการสรุปใจความเป็นเนื้อเรื่องไม่ใช่แค่การรายงานตัวเลขสถิติต่างๆ

วิทยากร         คุณวิลาวัลย์ เจริญเศรษฐศิลป์
                   ที่ปรึกษาสมาคมฯ

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.

5. Understand Target Audience & Develop Consumer Insight ความสำคัญของ consumer insights ในการสื่อสารการตลาดในยุค marketing 3.0 แหล่งข้อมูลทั่วไปที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น Nielsen Media Research เป็นต้นพร้อมอธิบายถึงวิธีการทำวิจัยผู้บริโภคทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงวิธีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะพร้อมตัวอย่างในการตีความข้อมูลที่ได้ จากการวิจัยมาเป็น Consumer Insight

วิทยากร           K.Ekapong Chantarklum
                    ที่ปรึกษากรรมการ (บ.สตาร์คอม)

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-11.30 น.

6. Campaign Architecture & Role of Channels/Touch Points เรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ และวางแผนสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายที่วาง ไว้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์และกลวิธีการใช้สื่อโฆษณาพร้อมตัวอย่างกลวิธีที่ใช้ ในงานจริงเพื่อให้ตอบโจทย์ที่มีอยู่ เช่น ควรใช้หนังโฆษณาความยาวเท่าไหร่ 15วินาทีหรือ 30วินาที, กระจายการเข้าถึงหรือเน้นความถี่ในการเห็น, จำนวนสัปดาห์การออกอากาศที่เหมาะสม

วิทยากร           K.Janejira Malanon
                    ที่ปรึกษากรรมการ (บ.ยูเอ็ม)

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.

7. Research Tool & IT Application สร้างความเข้าใจในภาพรวมและ รายละเอียดในข้อมูลจากNielsen Software ทั้งหมด รวมทั้งการฝึกฝนในการดึงและการเลือกข้อมูลมาใช้งานจากโจทย์จริงเพื่อเตรียม พร้อมในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์งานขั้นต่อไป นอกจากนี้ยังรวมไปถึง Software อื่นๆที่สามารถใช้งานได้ในวงการมีเดีย เช่น T-Cube หรือเครื่องมือในการเจาะลึก เช่น Google Analytics, ComScoreหรือเครื่องมือวัดการพูดถึงแบรนด์ต่างๆในโลกออนไลน์

วิทยากร           คุณณัฐพล เลิศศรีมงคล
                    ที่ปรึกษากรรมการ (บ.IPG Mediabrands)

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

8. Digital Landscape & Digital Planningอธิบายเจาะลึกคำศัพท์เพิ่ม เติมในสื่อใหม่อย่าง Online ที่ใช้เป็นมาตรฐานในตลาด เช่น Click-Through-Rate (CTR), Unique IP (UIP), Page Views (PV), Interaction Rate, Bounce Rate รวมไปถึงความแตกต่างของคำศัพท์ที่เหมือนและต่างกันในสื่อ Offline และ Online เช่นการวัดความคุ้มค่าของ TV มักวัดด้วย CPRP แต่ใน Online มักใช้เป็น CPM/CPC เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความเข้าใจได้ครบทุกสื่อทั้ง Offline และ Online

วิทยากร         K.Karan Tansuthanyalak

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-11.30 น.

9. Big Idea and Communication Context Strategy & Brain Storming Techniques and Ideation Exercise เรียนรู้ความสำคัญของ BIG Idea ในการวางแผนช่องทางทางการสื่อสาร ศึกษาถึงเทคนิค วิธีการ แนวทาง และกรอบแนวความคิดในการหา BIG Idea พร้อมทั้งยกตังอย่างกรณีศึกษาเพื่อทำให้เข้าใจในวิธีการหา BIG Idea มากขึ้น

วิทยากร           คุณสร เกียรติคณารัตน์
                    กรรมการสมาคมฯ (Managing Director, Strategy & Innovation, IPG Mediabrands)

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.

10. Generating Idea to execution in both creative work and media เรียนรู้   เทคนิดและวิธีการต่อยอด Big Idea ในการวางแผนสื่อ และการคิด execution idea หรืองานสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่างๆ  เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยมีการเชื่อมโยงและถ่ายทอด Big Idea อย่งชัดเจน 

วิทยากร           คุณสร เกียรติคณารัตน์

                         กรรมการสมาคมฯ (Managing Director, Strategy & Innovation, IPG Mediabrands)

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

11. Budget Setting and Allocation ศึกษากระบวนการคิด วิเคราะห์ และวางแผนซื้อสื่อโฆษณาให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนแผนงานที่วางไว้ รวมถึงเทคนิคกลยุทธ์ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง  เพื่อให้เข้าใจในเรื่องความคุ้มค่าของการซื้อสื่อโฆษณาว่าไม่ใช่เพียงแค่ ราคาที่ถูกที่สุดจะดีที่สุดเสมอไป แต่เป็นการซื้อให้ตรงโจทย์มากที่สุด เช่น การซื้อสื่อเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคหลายๆกลุ่มภายในแผนเดียวพร้อมยก ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนซื้อสื่อโฆษณา สำหรับสินค้า องค์กร และบริการรวมไปถึงข้อบังคับธรรมเนียมปฏิบัติของการซื้อขายสื่อในแต่ละประเภท

วิทยากร         คุณรัฐกร สืบสุข
                    อุปนายกสมาคมฯ (Managing Partner, Group M)

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-11.30 น.

12. Setting Communication Goals & KPI Measurement เป็นการประเมินผลเปรียบเทียบกับ แผนที่วางไว้ โดยมีตัวชี้วัด KPI สอดคล้องกับแผนงานโดยรวม และแสดงให้เห็นถึง KPI ประเภทต่างๆที่ใช้ในการทำงานจริง รวมถึงขั้นตอนในการประเมินผลและวิธีการวัดผลในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาในการประเมินผล สำหรับสินค้า องค์กร และบริการ

วิทยากร         คุณปรียดา วุฒิภักดี
                    ที่ปรึกษาสมาคมฯ (บ.ไบร์ ทีวี)

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.

13. Presentation Skill การเตรียมpresentationในแง่ของเนื้อหา รูปแบบที่จะนำเสนอ เทคนิคการพรีเซนต์ให้เกิดความประทับใจ และประสบความสำเร็จ

วิทยากร           TBC

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-11.30 น.

14. Account Management Skill สร้างความเข้าใจในความสำคัญของตำแหน่งผู้บริหารงานลูกค้า หน้าที่และความรับผิดชอบ งานหลัก งานประจำ และ เกร็ดเล็กๆน้อยของงานเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญ อยากได้งานดีมีวิธีอย่างไร รวมถึงจะเป็น Super AE มีวิธีอย่างไร และtips ในการประชุม การแต่งกาย มารยาทต่างๆ ฯลฯ

วิทยากร         คุณกุลฤดี  ภาสุรกุล

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.

15. Presentation and Commencement Ceremony ผู้เข้าร่วมอบรมนำเสนอผลงาน Communication Planning จากโจทย์ที่ได้รับจากลูกค้าจริง ต่อหน้าผู้อบรม และลูกค้า โดยรวบรวมความรู้ที่ได้รับจากการอบรมทั้งหมดมาใช้ในการนำเสนอผลงานเช่น การตั้งวัตถุประสงค์, กลยุทธ์ และกลวิธีในการใช้สื่อ, BIG Idea, กลยุทธ์การซื้อสื่อโฆษณา, การแบ่งงบประมาณเพื่อตอบโจทย์ และการวัดผลแผนงานที่นำเสนอ

วิทยากร   คณะวิทยากร

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

 

 

ข้อแนะนำในการลงทะเบียน

 

1. กรอกใบสมัคร  พร้อมชำระค่าสมัคร 100 บาท โดยชำระเข้าบัญชี สมาคม สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเอ็มโพเรียม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-039364-3 แล้วอีเมลมาที่ หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ แฟกซ์มาที่เบอร์ 02-674-5909

2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการทดสอบคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานในการประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจสื่อโฆษณา โดยบททดสอบประกอบด้วย คณิตศาสตร์  10 ข้อ ภาษาอังกฤษ 10 ข้อ และความรู้ทั่วไป 5 ข้อ ให้เวลาในการทดสอบ 1.30 ชั่วโมง

3. คะแนนการทดสอบมีดังนี้

                  คณิตศาสตร์     50%
                  ภาษาอังกฤษ    50%

4. การทดสอบ จะทำผ่านทางออนไลน์ เวลาในการทดสอบ 1.30 ชั่วโมง ใน 1 ครั้ง ถ้าทำไม่เสร็จ สามารถเข้ามาทำใหม่ได้ โดยระยะเวลาการเข้ามาทดสอบอยู่ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2560

5. ประกาศผลทดสอบในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม  2560 โดยระบบจะแจ้งผลทดสอบผ่านอีเมล์ที่ท่านให้ไว้

6. ผู้ผ่านการทดสอบจะต้องชำระค่าเรียนเป็นจำนวน 19,260 บาท (18,000 บาท รวม Vat 7%) โดยชำระเข้าบัญชี สมาคม สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเอ็มโพเรียม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 096-039364-3 และกรุณาอีเมลล์สำเนาใบนำฝากมาที่ผู้จัดการสมาคมฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หรือ แฟ็กซ์มาที่เบอร์  02-674-5909

 

ทั้งนี้ต้องชำระก่อนเริ่มอบรมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการอบรม

 

6.1 กรณีที่เป็นสมาชิกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ผู้สมัครได้รับสิทธส่วนลด 15% (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในขั้นตอนกรอกใบสมัคร)

6.2 กรณีที่ไม่เป็นสมาชิก ผู้สมัครทุกรายจะเสียค่าใช้จ่ายที่เต็มราคา

6.3 กรณีที่สมัครในนามองค์กร และต้องการให้สมาคมฯ ออกใบแจ้งหนี้/Invoice กรุณาอีเมลแจ้งกลับที่ หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ คุณปรีชญา เกียรติคณารัตน์ : 081-668-5018 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 register

Application Form
Communication Channel Management Course 6/2017

  

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (Syllabus CCM 6.pdf)Syllabus CCM 6.pdf244 kB1398
Download this file (CCM 6 Recommendation.pdf)CCM 6 Recommendation.pdf141 kB1029