สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับว่าด้วยการเสนองานวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา (Media Proposal Fee)


หลักการและเหตุผล

 75404692

ในปัจจุบัน มีการเรียกให้บริษัทมีเดียเอเยนซี่เสนองานแข่งกันจำนวนมาก และบ่อยครั้งขึ้นจนทำให้เป็นภาระด้านเวลา และค่าใช้จ่ายของมีเดียเอเยนซี่ที่จะต้องเตรียมงานเสนอแก่ลูกค้า โดยไม่มีความแน่นอนว่าจะได้ธุรกิจจากลูกค้ารายนั้น ๆ มาชดเชยค่าชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเสนอแก่ลูกค้า

จากการที่สมาคมฯ ได้เริ่มดำเนินการโครงการ Pitching Fee มาตั้งแต่ต้นปี 2553 แล้วนั้นก็ได้ปรากฏปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการบางประการ สมาคมฯ จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและอุดช่องโหว่บางประการ เพื่อให้การดำเนินโครงการในระยะต่อจากนี้ไปเกิดปัญหาน้อยที่สุด

หลักสำคัญของการปรับปรุงข้อบังคับครั้งนี้อยู่ที่ การเรียกเก็บ “ค่าเสนองาน” จากลูกค้าในทุกกรณี ไม่ว่าจะมีการแข่งขันกันเสนองานหรือไม่ เพื่อเป็นหลักประกันว่า หากลูกค้าเรียกเสนองานแล้ว ในเวลาต่อมา ไม่ได้ว่าจ้าง หรือทำสัญญาต่อกัน มีเดียเอเยนซี่จะได้รับการชดเชยค่าเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงเอเจนซี่ปัจจุบัน ซึ่งมีโอกาสที่จะไม่ได้ให้บริการกับลูกค้าต่อด้วย 

อย่างไรก็ดี หลังจากลูกค้าได้พิจารณาว่าจ้างหรือทำสัญญากับบริษัทมีเดียเอเยนซี่รายใดรายหนึ่งแล้ว ก็ย่อมถือว่า มีเดียเอเยนซี่นั้น ๆ ได้ธุรกิจจากลูกค้ารายนั้นไป ซึ่งถือเป็น การลงทุนเบื้องต้นของมีเดียเอเยนซี่ เพื่อให้ได้ธุรกิจจากลูกค้ารายนั้น จึงไม่สมควรจะเรียกเก็บ “ค่าเสนองาน” กรณีเช่นนี้ “ค่าเสนองาน” ของมีเดียเอเยนซี่รายนั้น ๆ ก็จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเรียกเก็บ หรือหากเรียกเก็บไปแล้ว ลูกค้าก็จะได้รับคืนเต็มจำนวน

 

คำนิยาม

การเสนองาน หมายถึง การเสนองานวางแผนสื่อโฆษณา งานซื้อสื่อโฆษณา หรืองานอื่นใดนอกเหนือจากการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท (Credential Presentation) ของบริษัทมีเดียเอเยนซี่ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้า (Advertiser) หรือไม่ก็ตาม

ค่าเสนองาน (Proposal Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่สมาคมฯ เรียกเก็บจากลูกค้าเพื่อเป็นค่าตอบแทนบริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่มีการเสนองานตามขอบเขตและอัตราค่าเสนองานในข้อบังคับนี้

สัญญาใช้บริการมีเดียเอเยนซี่ หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างบริษัทมีเดียเอเยนซี่และลูกค้า ไม่ว่ามีชื่อเรียกสัญญาว่าอย่างไรก็ตาม

เอเยนซี่ปัจจุบัน หมายถึง บริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่ลูกค้ามีสัญญาใช้บริการอยู่โดยมิได้มีการบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะโดยนิตินัยหรือพฤตินัย

เอเยนซี่ใหม่ หมายถึง บริษัทมีเดียเอเยนซี่ที่ลูกค้าได้ลงนามในสัญญาใช้บริการฯ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการพิจารณา “การเสนองาน” ตามข้อบังคับนี้

เอเยนซี่ที่เข้าร่วมเสนองาน หมายถึง บริษัทมีเดียเอเยนซี่ทุกแห่งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสนองาน และได้ตอบรับที่จะเข้าร่วมเสนองานแก่ลูกค้านั้น ๆ แล้ว และให้หมายความรวมถึงเอเยนซี่ปัจจุบันของลูกค้ารายนั้นด้วย

ลูกค้าใหม่ หมายถึง ลูกค้าที่ยังมิได้ลงนามในสัญญาใช้บริการมีเดียเอเยนซี่นั้น ๆ

สัญญาตอบรับค่าเสนองาน หมายถึง สัญญาระหว่างลูกค้าและสมาคมฯ เพื่อยืนยันการยอมรับเงื่อนไข และค่าเสนองานตามข้อบังคับนี้

 

บริษัทสมาชิกภายใต้ข้อบังคับนี้

 1. AMEX
 2. BPN (IPG Mediabrands)
 3. Carat (Dentsu International)
 4. Dentsu X (Dentsu International)
 5. Havas
 6. Initiative (IPG Mediabrands)
 7. iProspect (Dentsu International)
 8. L&R
 9. MediaCom (Group M)
 10. Media Intelligence Group
 11. Mindshare (Group M)
 12. OMD (Omnicom)
 13. Phd (Omnicom)
 14. Prakit
 15. Starcom (Publicis)
 16. UM (IPG Mediabrands)
 17. Wavemaker (Group M)
 18. Zenith (Publicis)

 

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (MAAT Proposal Fee_TH_July 2022_FN.pdf)MAAT Proposal Fee_TH_July 2022_FN.pdf164 kB325