About MAAT

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย

          ในวงการสื่อโฆษณาในประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโตกันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดความเป็นศูนย์กลางที่จะร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้เกิดการรวมตัวกันในวงการมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทย ภายใต้ชื่อที่เหล่าสมาชิกที่ถือว่าเป็นคนในวงการล้วนเห็นพ้องต้องกันในนามของ “สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย” หรือ Media Agency Association of Thailand (MAAT) ซึ่งได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 โดยมีคุณไพจิตร เทียนทอง เป็นนายกสมาคมฯเมื่อวาระแรก (พ.ศ. 2550-2552) และวาระที่สอง(พ.ศ.2552-2555)

สมาคมฯนี้ ก่อตั้งขึ้นโดยเกิดจากมติที่มีการประชุมกันหลายครั้งของเหล่าบรรดาผู้บริหารบริษัทมีเดียเอเยนซี่ โดยพันธกิจหลักมีอยู่ 3 ประเด็นหลักๆ คือ
       1.การส่งเสริมอุตสาหกรรมมีเดียให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
       2.การพัฒนาบุคคลากรในวงการมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อโดยมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีการร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในวงการ
       3.การส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยสื่อโฆษณา เช่น การวิจัยแนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบัน ส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆ เป้าหมายที่สมาคมคาดหวังจะให้สัมฤทธิ์ผลก็คือการสร้างประโยชน์ให้เกิดกับหมู่สมาชิกและอุตสาหกรรมโฆษณาให้ได้ผลที่ชัดเจน และยังหวังผลต่อในระยะยาวที่จะมีการร่วมมือกันในระดับนานาประเทศมากขึ้น

          สิทธิ์ต่างๆที่สมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ ก็คือสิทธิในการรับทราบข้อมูลจากผลการวิจัยต่างๆ ของสมาคมฯ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความรู้ในแวดวงสื่อโฆษณาซึ่งจัดรวบรวม หรือจัดทำขึ้นโดยสมาคมฯ ตลอดจนสิทธิในการเข้าร่วมฝึกอบรม และสัมมนาของสมาคมฯ ทั้งที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และสิทธิในการได้รับส่วนลดค่าฝึกอบรม ตามประเภทสมาชิก สิทธิในการนำเสนอธุรกิจของสมาชิกต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตามประเภทของสมาชิก ทั้งนี้สมาคมฯ จะให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการพัฒนาและคัดสรรบุคลากรให้แก่สมาชิกอุปถัมภ์ การชำระค่าบำรุงสมาคมกำหนดตามประเภทของสมาชิกนั้นมีข้อกำหนดดังนี้ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ จะต้องเสียค่าบำรุงปีละ 535 บาทสมาชิกสถาบันประเภท ก จะต้องเสียค่าบำรุงปีละ 21,400 บาท สมาชิกสถาบันประเภท ข จะต้องเสียค่าบำรุงปีละ 10,700 บาท สมาชิกอุปถัมภ์จะต้องเสียค่าบำรุงปีละ 107,000 บาท สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรายปี

           การสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมในภาพรวมนับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงควบคู่กันไปกับการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนรวม ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้-ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งที่เห็นเด่นชัดก็คือการเกิดความเข้าใจ และร่วมมือกันในวงการมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อสูงขึ้น โดยทางสมาคมก็จะมีการพบปะพูดคุยกันทุกๆไตรมาส และนี่คือบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สมาคมมุ่งเน้นจะให้เกิดผล เพื่อการพัฒนาวงการมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทยที่ยั่งยืนต่อไป

 

1